DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej SPDBHP.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Michał Dworzak
E-mail: dworzak@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 21 61


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: Żądanie musi zawierać: Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Administracyjny WGiG AGH
lic. Elżbieta Sura
Adres: al. Mickiewicza 30, paw. A-4, 30-059 Kraków
E-mail: sura@agh.edu.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DOSTĘPNOŚĆ BIURA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BUDYNKU AGH A4

Wejście główne do budynku  A-4 znajduje się w kampusie AGH. Przy w/w wejściu usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (11 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z boku budynku, z prawej strony względem wejścia głównego. Do wejścia prowadzi pochylnia. Dodatkowe wejście do budynku z pochylnią dla wózków znajduje się w wewnętrznym dziedzińcu budynku A3 i A4.

Wejście główne budynek A-4 - widok ogólny
Wejście główne do budynku A-4 - widok ogólny

Wejście główne budynek A4 - schody

Schody przy wejściu głównym do budynku A4
Wejście boczne A4 - pochylnia
Pochylnia przy wejściu bocznym do budynku A4
Wejście od dziedzińca budynek A4 - pochylnia
Pochylnia przy wejściu od dziedzińca do budynku A4

Dostępność korytarzy, schodów i wind


Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę osobową poruszającą się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 4. piętra, częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia bocznego  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów z wyjątkiem przewiązki pomiędzy budynkiem C1 i A1, gdzie udostępniona jest pochylnia, oraz schodów przed wejściem do pomieszczeń biblioteki. Pomieszczenia Biblioteki dostępne są przez wejście boczne do budynku. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek A1 wyposażony jest 2 windy osobowe. Jedna porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra, a druga w skrzydle biblioteki pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 2. piętra. Windy częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m. Wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

INFORMACJE DODATKOWE I INNE OŚWIADCZENIA

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30