WARUNKI PRZYJĘCIA na Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przeznaczone są dla osób, które:

  1. posiadają ukończone studia wyższe,
  2. złożyły wymagane dokumenty,
  3. wniosły opłatę za udział w studiach podyplomowych do drugiego zjazdu na numer konta, który zostanie podany podczas pierwszego zjazdu.

OPŁATA za Studia

Koszt udziału w Studiach wynosi 4400,00 zł za dwa semestry. Dla osób pokrywających koszty osobiście przewiduje się możliwość wnoszenia opłat w dwóch ratach.

Dla słuchaczy niepracujących istnieje możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy.


WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA Studiów Podyplomowych

Sposób oceniania wyników nauczania i warunki ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

Obecność na zajęciach (nieobecności będą zaliczane w trybie odrębnym);

Egzamin Semestralny – pisemny egzamin testowy z przedmiotów wykładanych w semestrze I;

Egzamin Końcowy – pisemny egzamin testowy z przedmiotów wykładanych w semestrze II;

Praca Seminaryjna – multimedialna prezentacja zagadnień z Pracy Końcowej;

Praca Końcowa – praca o charakterze pracy dyplomowej  (wytyczne dotyczące pracy końcowej)