Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowują i dają uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004

 

Ogólna charakterystyka

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznych zmian technologii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Studia prowadzone są na kursach:

  • ogólnym,
  • górniczym dedykowanym pracownikom przedsiębiorstw, które podlegają prawu geologicznemu i górniczemu,
  • budowlanym przeznaczonym dla przyszłych koordynatorów bezpieczeństwa i higieny pracy realizujących zadania w szeroko pojętym sektorze budowlanym. 

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się co dwa tygodnie: w piątki po południu i w soboty. Realizowanych jest osiem spotkań w semestrze. Pierwszy semestr, wspólny dla obu kursów, przeznaczony jest na kompleksowe omówienie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugi, realizowany oddzielnie na kursach: ogólnym, górniczym i budowlanym obejmuje szczegółową problematykę zagrożeń oraz działań profilaktycznych.

Zajęcia na Studiach prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków działalności gospodarczej związanych z branżą bhp oraz specjalistów m. in. z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej a na kursie górniczym przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego.

W ramach studiów podyplomowych uczestnicy uzyskują również  uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z normą PN ISO 45001: 2018.

Zakres kształcenia

Program kształcenia Studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.: prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego. Ponadto tematyka kursu górniczego dotyczy zakresu działalności organów nadzoru górniczego, przepisów i systemów zarządzania bhp w zakładach górniczych, czynników szkodliwych dla zdrowia i zagrożeń w górnictwie oraz ratownictwa górniczego.

Tematyka kursu górniczego dotyczy ponadto zakresu działalności organów nadzoru górniczego, przepisów i systemów zarządzania bhp w zakładach górniczych, czynników szkodliwych dla zdrowia i zagrożeń w górnictwie oraz ratownictwa górniczego.

Kurs budowlany obejmuje swoim zakresem również zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem pracowników w procesie inwestycyjnym, nabyciem umiejętności identyfikacji i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi na placu budowy jak i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń budowlanych oraz wykonywaniem prac transportowych. Dodatkowo uczestnicy kursu budowlanego otrzymają certyfikat koordynatora ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

Planowany kurs procesów wysokotemperaturowych i wysokoenergetycznych nawiązuje szczegółowo m.in. do takich zagadnień jak: zagrożenia na  stanowiskach pracy  związanych z narażeniem na działanie wysokiej temperatury, obsługą maszyn i procesami wysokoenergetycznymi.  

Słuchacze Studiów przechodzą, potwierdzone zaświadczeniem, szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz nabywają kompetencje do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp.


Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.
Ukończenie Studiów, potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozpo
rządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004r.

Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. w zakładach produkcyjnych, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

Opłaty

Koszt udziału w Studiach wynosi 4400,00 zł za dwa semestry. Dla osób pokrywających koszty osobiście przewiduje się możliwość wnoszenia opłat w dwóch ratach.

Dla słuchaczy niepracujących istnieje możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy.


Zasady nab
oru

Warunkiem przyjęcia na Studia jest ukończenie studiów wyższych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc przewiduje się zorganizowanie dodatkowych edycji rozpoczynających się w miesiącu marcu.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”) oraz poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższychnależy składać w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, pokój nr 12, parter, pawilon A-4; osobiście w godzinach 9.00 – 14.00 lub przesyłką poleconą.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 012 617-20-74 lub pocztą internetową: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.