Data 20 października 1919 roku jest znana wszystkim studentom, absolwentom i pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. To w tym dniu, w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Naczelnik Państwa, Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii, wypowiadając pamiętne słowa” Magnificencjo, Świetny Senacie, Dostojne Zgromadzenie! Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą”.

Jednak zajęcia dydaktyczne w Akademii rozpoczęły się parę dni wcześniej, 15 października 1919 roku. Pośród kilku przedmiotów prowadzonych w pierwszym semestrze znalazł się przedmiot "Udzielanie pierwszej pomocy w nieszczęśliwych przypadkach", który wykładał doktor K. Michejda, asystent Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można przyjąć, że w ten sposób rozpoczęła się w AGH edukacja w zakresie ratownictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dniu 3 kwietnia 1922 roku utworzono Katedrę Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych i Prawa Górniczego oraz docenturę higieny i pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach, z której po wielu reorganizacjach powstała obecnie istniejąca Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie.

To w tej pracowni w 1997 roku powstała idea utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którą poparło ówczesne kierownictwo Katedry Górnictwa Podziemnego, w ramach której Pracownia działała. Po dokonaniu odpowiednich ustaleń z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz wypełnieniu obowiązków wynikających z obowiązującej wówczas ustawy o szkolnictwie wyższym, projekt organizacji i programu Studiów został przedstawiony Radzie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, która przyjęła go w głosowaniu i przedstawiła do akceptacji Rektorowi Uczelni.

W rezultacie słuchacze pierwszej edycja Studiów o kierunkach: ogólnym i górniczym rozpoczęli zajęcia 21 marca 1998 roku. Na Kierownika Studiów Rektor AGH powołał dr hab. inż. Andrzeja Hebdę, który pełnił tą funkcję do 2008 roku.

alt

Aktualnie Kierownikiem Studiów jest dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. nadzw. Pełni on jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, która w swojej działalności zajmuje się m.in. szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obecne wymagania sprawiają, że każda nowa edycja Studiów jest zatwierdzana w zakresie programowym i organizacyjnym przez Rektora AGH, który zatwierdza też listę przyjętych osób oraz podejmuje decyzję o wysokości opłat za udział w Studiach.

Do 2019 roku zrealizowanych zostało już XL edycji Studiów, które ukończyło ponad 2700 absolwentów. Rokrocznie przy udziale Władz Wydziału i zaproszonych Gości w historycznej Auli Akademii Górniczo-Hutniczej ma miejsce uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Studiów oraz wyróżnienie ich najlepszych słuchaczy.

Dotychczasowymi Słuchaczami Studiów byli absolwenci uczelni technicznych, ekonomicznych i humanistycznych z większości ośrodków akademickich Polski. Byli to zarówno uczestnicy „tuż po studiach”, chcący zdobyć nową specjalność zawodową, jak i długoletni pracownicy m.in. z branży BHP.

Nasi Słuchacze reprezentują całe spektrum możliwych miejsc pracy od małych firm do dużych wiodących przedsiębiorstw na rynku pracy, w tym spółek giełdowych. Pośród nich nie brakuje pracowników samorządowych, nauczycieli, czy reprezentantów służb mundurowych.

Z racji prowadzonego rokrocznie kursu górniczego i budowlanego na Studiach kształcą się pracownicy podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, prowadzących działalność w kraju i za granicą jak również przyszli koordynatorzy bezpieczeństwa i higieny pracy realizujących zadania w szeroko pojętym sektorze budowlanym. 

Jedną z zasad dydaktycznych Studiów jest wykorzystanie w procesie nauczania doświadczenia zawodowego i szczegółowej znajomości zagadnień bhp przez słuchaczy Studiów. Organizatorzy Studiów doceniają również wagę nawiązywania zawodowych kontaktów pomiędzy uczestnikami Studiów, stwarzając ku temu okazje.